ภารกิจ

  1. การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ
  2. การวิเคราะห์แนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 20 ปี
  3. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัดกรรม
  4. การส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากวิจัยและนวัตกรรม
  5. พัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับสากล ครอบคลุมถึงมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรพืช