พันธกิจของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

  1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. ส่งเสริมและผลักดันต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์
  3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สร้างมาตรฐานการวิจัย และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล    
  5. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมภาคเอกชนทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้