ขอบเขตของการดำเนินงาน

 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แม่บท ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจากมีการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการวิจัย กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ
 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลด้านวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการทำงาน การติดตาม เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 3. จัดทำแนวทางการร่วมมืองานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ให้ภาคเอกชนสามารถเอาองค์ความรู้และ/หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนรายได้
 4. ส่งเสริมการวิจัยข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยการสนับสนุนการจัดตั้ง หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย รวมถึงการสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อสร้างเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. จัดตั้งห้องปฏิบัติการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Office of Research Ethics Committee) เพื่อรองรับมาตรฐาน SIDCER-FERCAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก
 6. เผยแพร่นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Champion ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 7. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย (Feasibility Study) ถึงความสามารถของผลลัพธ์ของการวิจัย (Output) ศักยภาพระดับผลงานคุณภาพที่จะตีพิมพ์ ผลลัพธ์ที่จะต่อยอดไปถึงสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และสามารถขยายผลเป็นงานวิจัยต้นแบบ (Prototype) โดยจัดทำเป็นแผนงานสำหรับให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และติดตามผลงานวิจัยกับนักวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   
 8. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ในการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนในการต่อยอดงานวิจัย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้ยั่งยืน
 9. พัฒนาการกระบวนการบริหารภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
 10. จัดทำระบบการประเมินผลในหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยงานใด้ดีขึ้น
 11. พัฒนาระบบมาตรฐานงานวิจัย อาทิ มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สัตว์ทดลอง ทรัพยากร พันธุ์พืช Lab-Safety และ Bio-Safety ให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
 12. ติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม