วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันมุ่งพัฒนาและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อรับใช้สังคมให้มั่งคั่งและยั่งยืน