ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

  1. ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
    มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแล การสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจ การผลักดันให้เกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การให้คำปรึกษาด้านการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  2. ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
    มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแล กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ การสร้างแรงบันดาลในใจการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs Spirit), การพัฒนาแนวคิด (Design Thinking) และ การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม (Preparation for Entrepreneurs)
  3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
    มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแล การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมโดยที่การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมคือการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจมาแล้ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการคือการทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการทั้งในด้านเทคโนโลยี งานวิจัย การบริหารจัดการองค์กร การเชื่อมโยงเครือข่ายรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยผ่านกระบวนการการจัดการที่เหมาะสม