รับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ด้วย สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ได้รับจดหมายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) ดังเอกสารตามแนบ 1
    ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ที่ต้องการเข้ามาร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็นคลังสมองให้กับประเทศ เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกและ QR Code สำหรับสมัครเข้าร่วม ดังเอกสารตามแนบ 2 หรือทาง forms.gle/JGntxfPdKZTBJrkT7 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 

| writer Olan Wanchai |