ส่วนบริหารงานวิจัย ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้กรณีรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

    ส่วนบริหารงานวิจัย ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้กรณีรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ" ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล วัฒนโยธิน ข้าราชการบำนาญ อดีตสรรพากรพื้นที่เชียงราย มาเป็นวิทยากรการบรรยายในวันนี้

    ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมบรรยายได้มีการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom meeting รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรอีกด้วย

| writer Olan Wanchai |