ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเข้าพบท่านรองอธิการบดี

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเข้าพบ ท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลในการทำงาน สำหรับปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณต่อๆ ไป

| writer Olan Wanchai |