ขอเชิญประชุมระดมสมองพัฒนาทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

              ด้วย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้มีการจัดประชุมระดมสมองพัฒนาทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย จากอาจารย์หรือนักวิจัยทุกท่านของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนและดำเนินการวิจัยเป็นหลัก เพื่อกำหนดให้เกิดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและตรงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ที่จะให้เกิดความเข็มแข็งและผลักดันการวิจัยแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพทุกศาสตร์สาขาวิชา

              ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมระดมสมองพัฒนาทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการแสดงความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jvnKG6QGvhyAQsEJ8 หรือสแกน QR Code แนบมาพร้อมนี้

| writer Olan Wanchai |