ประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

    ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเข้าข่ายการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรณีผู้ประกอบการเอกชน มีรายจ่ายการทำวิจัยฯ ที่จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยฯ ให้ความเห็นชอบ นั้น

    ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบ เรื่อง "มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการว่าจ้างหรือทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดตามหนังสือจาก สวทช.ดังแนบมาพร้อมนี้ นั้น 

     ทั้งนี้หากคณาจารย์ นักวิจัย ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่องานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000  ต่อ 1328-1332  และ 1631 - 1634 โทรสาร 0 2564 7081  หรือทาง อีเมล์ ifs-rdi@nstda.or.th

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

| writer Olan Wanchai |