กิจกรรมการสำรวจพื้นที่และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้อีซังวาฮัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมการสำรวจพื้นที่และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้อีซังวาฮัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลวิจัยเชิงลึกและทำความเข้าใจเบื้องต้นกับชุมชน 
     สำหรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ชุมชน ทั้งในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

 

| writer Krit Sureeyakas |