ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่แปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า ภายใต้โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำโดย ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ และคณะทำงาน ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด บ้านแม่หลอด หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ The coffeenery จังหวัดเชียงใหม่ และ ร้าน Nine One Coffee ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการพื้นที่แปลงปลูกได้อย่างถูกวิธี การดูแลรักษาต้นกาแฟ การจัดการและป้องกันแมลงและศัตรูพืช การศึกษาวิธีการผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตและแปรรูปที่ดีให้กับเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรได้พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตกาแฟออร์แกนิก ที่เป็นต้นแบบการผลิตที่ดี

| writer Krit Sureeyakas |