กิจกรรมลงพื้นที่ภายใต้แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงพื้นที่ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building) เพื่อในคำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ใน Man day ที่ 1 จากทั้งหมด 10 Man day โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อจัดทำแผนยกระดับกระบวนการวิจัยหน่วย R&D ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีแบบแผนในระยะ 3-10 ปี ทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์สถานประกอบการเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำ R&D Blueprint 

     สำหรับแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building Platform) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

| writer Krit Sureeyakas |