ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Mario Biz Zone#3 "เข้าใจตลาด มองขาดกลยุทธ์ ด้วย Online Marketing 5.0"

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์หากท่านที่มีรายชื่อไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
สามารถติดต่อกลับได้ที่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-916 391 (เชฏฐ์โสภิต, สุปรียา)
*หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ 
https://forms.gle/yAfbzvPVUddbtCtbA

| writer Salinthip Sree-on |