คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์)รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์)กรรมการ
4. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กรรมการ
5. คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการ
6. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการ
7. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกรรมการ
8. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกรรมการ
9. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กรรมการ
10. คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพกรรมการ
11. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์กรรมการ
12. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์กรรมการ
13. คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์กรรมการ
14. คณบดีสำนักวิชาการจัดการกรรมการ
15. คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 16. คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคมกรรมการ
17. คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยากรรมการ
18. คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการกรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
20. ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการ
21. หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรากรรมการ
22. หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกรรมการ
23. หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
24. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
25. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ช่วยเลขานุการ
26. หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย (นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ)ผู้ช่วยเลขานุการ
27. หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม (ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์)ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่

  1. กำหนดแผนงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
  2. พิจารณาเสนอแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
  3. พิจารณาออกข้อกำหนด หรือประกาศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในสถาบันซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย