ติดต่อเรา

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ห้อง MI 305 อาคาร Innovation Park ตึก M-Square 
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-917004 , 7011 โทรสาร : 053-917004
E-mail : mfii@mfu.ac.th


ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 6387 โทรสาร 0-5391-6359
E-mail : research@mfu.ac.th