ส่วนบริหารงานวิจัย

 1. ฝ่ายนโยบายรวบรวมและจัดทำคำของบประมาณ และพัฒนาระบบงานวิจัย
  มีภารกิจหน้าที่: จัดทำเสนอแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัย รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการทำงานด้านคำขอรับทุนวิจัย โดยแบ่งทุนเป็น3 ประเภท ดังนี้ ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้กำกับดูแลกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานด้านทุนวิจัยทั้งหมด
 2. ฝ่ายบริหารสำนักงาน สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัย 
  มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแล กิจกรรมทั้งหมดที่สนับสนุนงานวิจัย อาทิ ดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนให้นักวิจัย เชื่อมโยงข้อมูลของส่วนบริหารงานวิจัย ทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพิ่มพูนปริมาณงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานด้านค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทั้งการนำเสนอผลงานรวมถึงบทความตีพิมพ์
 3. ฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัย และสารสนเทศ 
  มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแลงานด้านการติดตามการประเมินผลงานวิจัย และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ระดับประเทศ ตามข้อกำหนดในกฎหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยง Big Data ของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล การประมวลผลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหาร นักวิจัย และหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย
 4. ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย 
  มีภารกิจหน้าที่: กำกับดูแลมาตรฐานงานวิจัยทั้งหมด อาทิ มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สัตว์ทดลอง ทรัพยากรพันธุ์พืช Lab-Safety และ Bio-Safety